Search Result of "อนามัยสิ่งแวดล้อม"

About 63 results
Img

ที่มา:วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ของเสียกลีเซอรอลจากเครื่องผลิตไบโอดีเซลชุมชนเพื่อผลิตน้ำยาทำความสะอาดพื้น

Img

ที่มา:วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม

หัวเรื่อง:ผลกระทบภาวะโลกร้อนต่อคุณภาพสิ่งเเวดล้อมและเเนวทางการเเก้ไขระดับชุมชน

Img

ที่มา:วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ ตามหลัก 3 อ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะชุมชนการเคหะแห่งชาติ

Img

ที่มา:อนามัยสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสีย้อมจากน้ำเสียโรงงานทอผ้าด้วยส่วนผสมของเถ้าลอยปาล์มน้ำมันผสมกับดินเป็นวัสดุปลูก

Img

ที่มา:วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Img

ที่มา:วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Img

ที่มา:วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำหนองหารโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ Web-Based กรณีศึกษาผลกระทบจากการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำหนองหารบริเวณตำบลม่วงลาย เหล่าปอแดง และงิ้วด่อน

Img

ที่มา:อนามัยสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสีย้อมจากน้ำเสรงงานทอผ้า ด้วยส่วนผสมของเถ้าลอยปาล์มน้ำมันผสมกับดินเป็นวัสดุปลูก

Img

งานวิจัย

สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัย คณะสาธารณสาธารณสุขศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:น้ำประปา อนามัยสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. สมคิด ปราบภัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนามัยสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว รัตนี คำมูลคร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

Resume

Img
1234