Search Result of "อนามัยชุมชน"

About 138 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการน้ำก่ำที่มีชีวิต (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, Imgดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานจังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (11)

Img

งานวิจัย

โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (13)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยเชิงสาเหตุภายในตัวบุคคลของพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (2017)

หัวหน้าโครงการ:นิรันตา ศรีบุญทิพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, Imgดร.สาธินี ศิริวัฒน์, อาจารย์, Imgนิรันตา ศรีบุญทิพย์

แหล่งทุน:สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความชุกและปัจจัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนิสิตนักศึกษา จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนิติกร ภู่สุวรรณ, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยาในอาหารแผงลอย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรัตนี คำมูลคร, อาจารย์, Imgดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสุขาภิบาลโรงเรียน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคของประชาชนไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนิรันตา ศรีบุญทิพย์, Imgนายอดุลย์ ฉายพงษ์

แหล่งทุน:สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยวิธีการเรือนกระจก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชนยิตรี แสงวิจิตร, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยการพัฒนาไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างองค์ความรู้

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

1234567