Search Result of "อน"

About 293 results
Img
Img

ที่มา:บริษัท คาน่อน แครี่ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:การทดสอบความชอบรวมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์นมเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นาง ญาณี มั่นอ้น

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ทัศนีย์ อนมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Poultry Diseases

Resume

Img

Researcher

นาย สุรินทร์ อ้นพรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนศาสตร์ชุมชน , วนศาสตร์ชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการ การพัฒนาวิธีการทดสอบการกัดกร;อนโดยบรรยากาศของเหล็กกลBาสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์วิจัย พัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (7)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ชีววิทยาของอ้นเล็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

Climate change adaptation and local struggles: a critical review of community-based adaptation knowledge and practices in Thailand

ผู้แต่ง:ImgMr.Surin Onprom, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

12345678910...