Search Result of "อดิสร เปลี่ยนจิตรดี"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเทคโนโลยีสรีระเหมาะที่สุด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (7)