Search Result of "อดิศักดิ์ เข็มทอง"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพัทยา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติยา เอกอัคร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. สันติยา เอกอัคร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume