Search Result of "อณุดาร์ ล้อประเสริฐ"

About 1 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgอณุดาร์ ล้อประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgบรรลุ พุฒิกร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์

กรรมการวิชารอง:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection