Search Result of "อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช"

About 22 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการปรับปรุงโครงสร้างกรมตำรวจ ของนายตำรวจระดับสารวัตร สังกัดกองบังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:ImgJaturong KLANGCHAMNAN

ประธานกรรมการ:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

กรรมการวิชาเอก:Imgปกรณ์ ทาบุราญ

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจตระเวนชายแดน

ผู้เขียน:Imgณัฐเศรษฐ์ สาริมาน

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอัณณพ ชูบำรุง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการขอโอนย้ายของพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ผู้เขียน:Imgธนโชติ ชนะศรี

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารงานสถานีตำรวจภายในจังหวัดแบบบูรณาการ : ประสบการณ์จากจังหวัดชัยนาท

ผู้เขียน:Imgศิริพงษ์ วงษ์กล้าหาญ

ประธานกรรมการ:Imgลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอัณณพ ชูบำรุง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการบริหารระดับสถานีตำรวจตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) : จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:ImgPanai PASLAPUNT

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขวัญในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตำรวจสันติบาล

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ อันทะโย

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการฝากบ้านกับตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย

ผู้เขียน:Imgชาติชาย วรกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวต่อการนำเสนอข่าวอาชญากรรมทางโทรทัศน์

ผู้เขียน:Imgฉัตรชัย ชูแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

กรรมการวิชารอง:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกตำรวจชุมชน ประจำตำบล:ศึกษาเฉพาะพื้นที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง

ผู้เขียน:Imgรุ่งระวี สุขัง

ประธานกรรมการ:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

กรรมการวิชารอง:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบตู้แดง : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสมเกียรติ สีมาคุปต์

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวอาชญากรรมหนังสือพิมพ์รายวัน ที่มีต่อการป้องกัน อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgNoparat SINMA

ประธานกรรมการ:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

กรรมการวิชาเอก:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อาชีพเสริมและผลการปฏิบัติงาน: ภาพสะท้อนคุณภาพชีวิตของตำรวจไทย ศึกษากรณีข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล

ผู้เขียน:ImgYingyot SUWANNO

ประธานกรรมการ:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลที่มีต่อการเมืองในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ

ผู้เขียน:ImgWutthaphan NATEPECHARACHAI

ประธานกรรมการ:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในงานสอบสวนของพนักงานสอบสวนศึกษาเฉพาะพนักงานสอบสวนในสังกัด กองบังคับการตำรวจนครบาล 2

ผู้เขียน:Imgนพศิลป พูลสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพในการทำงานด้านการป้องกันปราบปราม อาชญากรรมของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน : ศึกษา เฉพาะกรณีตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgสุจิตรา ปะภูสะโร

ประธานกรรมการ:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแพร่ระบาดของยาบ้า "ศึกษาเฉพาะกรณี นักเรียนมัธยมของโรงเรียนในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 5"

ผู้เขียน:Imgถึงพร ปานทอง

ประธานกรรมการ:Imgโชติช่วง ทัพวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลปทุวัน

ผู้เขียน:Imgณัฐวุฒิ ปานจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 (ศึกษากรณีเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 2)

ผู้เขียน:Imgวชิรพงษ์ แก้วดวง

ประธานกรรมการ:Imgโชติช่วง ทัพวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำแท้งของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgโกวิท อัจฉริยญาติ

ประธานกรรมการ:Imgศักดิ์ชัย ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การป้องกันและปราบปรามการแข่งของจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ 191 กองกำกับการสายตรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ผู้เขียน:Imgชิตปกรณ์ โตอดิเทพย์

ประธานกรรมการ:Imgนายอัณณพ ชูบำรุง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12