Search Result of "องุ่นทำไวน์"

About 28 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน (ไม้ผล), การผลิตพืชสวน (ไม้ผล) เน้นไม้เมืองร้อนและกึ่งร้อน องุ่นรับประทานสด และองุ่นทำไวน์

Resume

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:การตรวจสอบพันธุ์องุ่นทำไวน์บางพันธุ์ โดยการใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผล และคุณภาพไวน์ขององุ่นทำไวน์ขาว ปลูกในดินด่างที่เกิดจากหินปูน

Img

ที่มา:วิทยาศาตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผล และคุณภาพไวน์ขององุ่นทำไวน์แดง ปลูกในดินด่างที่เกิดจากหินปูน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของหลังคาพลาสติกและระยะปลูกที่มีต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตขององุ่นทำไวน์พันธุ์ Shiraz และพันธุ์ Chenin blanc

ผู้เขียน:ImgSupinya JUNMEE

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการดินที่มีปัญหา ปุ๋ยและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตทางกิ่งใบ ปริมาณและคุณภาพผลผลิตขององุ่นทำไวน์พันธุ์ Chenin blanc

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผล และคุณภาพไวน์ขององุ่นพันธุ์ Sauvignon Blanc ปลูกในดินด่างที่เกิดจากหินปูน

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลของต้นตอต่างพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผล และคุณภาพไวน์ขององุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon ปลูกในดินด่างที่เกิดจากหินปูน

Img
Img

Researcher

ดร. ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืชสวน

Resume

Img

Researcher

นาย ปวิณ ปุณศรี, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเมืองหนาว

Resume

Img

Researcher

นาย รัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย จรัล เห็นพิทักษ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สาขาไม้ผล, พืชหัว, การขยายพันธ์พืช

Resume

12