Search Result of "องอาจ อินทร์สังข์"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นางสาว อังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume