Search Result of "องค์ประกอบทางโภชนะ"

About 16 results
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางโภชนะของปลาทูสั้น (Rastrelliger brachysoma) ในระยะพัฒนาการที่แตกต่างกัน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพนิดา อุนะกุล, Imgนายวัชรินทร์ ขวัญรุย

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนาชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การจัดทำมาตรฐานองค์ประกอบทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติวิเคราะห์อาหารสัตว์ การภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง ดวงสมร สินเจิมสิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์

Resume

Img
Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนาชาติ

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางโภชนะของปลาทูสั้น (Rastrelliger brachysoma) ในระยะพัฒนาการที่แตกต่างกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางโภชนะของปลาทูสั้น (Rastrelliger brachysoma) ในระยะพัฒนาการที่แตกต่างกัน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพของเส้นใยปาล์มโดยวิธีเคมีและชีวภาพ

Img

ที่มา:บ.นิโตโม จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนะ คุณภาพและปริมาณจุลินทรีย์ของผงไผ่หมัก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

Img
Img

Researcher

นางสาว อังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง วรรณี ชิวปรีชา

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์และการผลิตสัตว์ปีก

Resume