Search Result of "องค์ประกอบกำไร ความเกี่ยวข้องในมูลค่า ข้อมูลส่วนเพิ่ม ราคาหลักทรัพย์"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. กนกอร แก้วประภา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:บัญชีการเงิน

Resume

Img

Researcher

นาย กฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญช๊

Resume