Search Result of "องค์ประกอบกรดไขมัน"

About 18 results
Img

งานวิจัย

ผลของความร้อนแบบเปียก ต่อองค์ประกอบกรดไขมันของกะทิ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgศิริมา เสพศิริ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลของความร้อนแบบเปียก ต่อองค์ประกอบกรดไขมันของกะทิ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การเข้าทำลายใบองุ่นของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนส

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลของความร้อนแบบเปียก ต่อองค์ประกอบกรดไขมันของกะทิ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นต่อคุณภาพเนื้อและองค์ประกอบกรดไขมันในกล้ามเนื้อสันนอกของกระบือเต็มวัย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและองค์ประกอบกรดไขมันในนํ้ามันดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:ผลของความร้อนแบบเปียก ต่อองค์ประกอบกรดไขมันของกะทิ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:ปริมาณน้ำมันและองค์ประกอบกรดไขมันในน้ำมันจากเมล็ดพืชในสกุล Jatropha

Img

Researcher

นาย วิชิต เสมาชัย

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนะอาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำมีชีวิต การเลี้ยงปลา

Resume

Img
Img

Researcher

นาย สุทิน สมบูรณ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการสกัดน้ำมันดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมืองเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีอนุภาคขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.ภกญ.อรัญญา มโนสร้อย

แหล่งทุน:เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

Researcher

ดร. สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและโรคของเมล็ดพันธุ์ , ระบาดวิทยาของโรคพืช

Resume