Search Result of "องค์ความรู้"

About 490 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาคำบอกการณ์ลักษณะประเภทมองเหตุการณ์ในภาพรวม แล้ว ในภาษาไทย และคำบอกการณ์ลักษณะที่เทียบเท่ากันในภาษาลาว และเขมร

Img

ที่มา:สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:เเผนงานวิจัยการจำเเนกกลุ่มมผู้บริโภคตามวิถีชีวิตเเฟชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และหน่วยงานภายใน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง: องค์ความรู้จากงานวิจัย

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Img

ที่มา:มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ :พลวัตแห่งองค์ความรู้และพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาคำบอกการณ์ลักษณะประเภทมองเหตุการณ์ในภาพรวม "แล้ว"ในภาษาไทย และคำที่เทียบเท่ากันในภาษาลาวและเขมร

Img

ที่มา:มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่:พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:พระพุทธศาสนากับการวิเคราะห์ : สาระสำคัญและคุณค่าทางจริยธรรม

Img

ที่มา:มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:ความเชื่อและกลยุทธ์การเรียนรู้ของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

Img

ที่มา:มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปีที่2)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลาสกุล Clarias และ Prophagorus ในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค Protein Electrophoresis และ RAPD-PCR

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์, Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้

หัวเรื่อง:เเผนงานวิจัยการจำเเนกกลุ่มผู้บริโภคตามวิถีชีวิตเเฟชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุฑามณี แสงสว่าง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้ กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :กรณีศึกษานักศึกษาชาวเกาหลี

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

หัวเรื่อง:โครงสร้างทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชากรของเต่านาแม่โขง Malayemys subtrijuga และประชากรเต่านามลายู Malayemys macrocephala

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี เอาผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาบางประการของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

หัวเรื่อง:แมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยเพื่อการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของคุณภาพน้ำบริเวณทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของเขื่อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

หัวเรื่อง:ชีววิทยาบางประการและความหลากหลายของเห็ดทะเล อันดับ Corallimorpharia ในอ่าวไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค ของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

12345678910...