Search Result of "องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้"

About 50 results
Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่หอพระ จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:การวิจัยทางชีวภาพทรัพยากรป่าไม้ใน 4 พื้นที่สวนป่าสัก บริเวณสวนป่าทองผาภูมิ สวนป่าเกริงกระเวีย สวนป่าไทรโยค1 และสวนป่าไทรโยค 2 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก จังหวัดเลย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:การสำรวจและประเมินผลผลิตของสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาญชัย ยาวุฒิ, อาจารย์, Imgนายประสงค์ สงวนธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ไฟเพื่อควบคุมการระบาดทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:การอนุรักษ์ช้างในระบบนิเวศน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:การสำรวจแมลงในสวนป่าภาคตะวันตกเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:การป้องกันเนื้อไม้สักอย่างยั่งยืนในสวนป่าสัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:การสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนที่มีอยู่โดยรอบพื้นที่อนุรักษ์ในสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,หน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เและองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมถ์

หัวเรื่อง:การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ในช้างและสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123