Search Result of "องค์การมหาชน"

About 612 results
Img

ที่มา:องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:กิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตอัญมณีแก้วจากวัตถุดิบในประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาพื้นผิวอัญมณีระดับไมโคร-นาโนเมตรด้วยเทคนิคขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงมลทินระดับไมโคร-นาโนเมตรหลังจากการเผาในพลอยคอรันดัม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, Imgนายยุทธนา บรรจง, Imgนางสาวเทพา ผุดผ่อง, Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง

Img

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบบรรจุข้าวโพดฝักอ่อนในกระป๋อง 108 ออนซ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีการบ่มและยืดอายุการเก็บรักษาอะโวกาโด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และหน่วยงานภายใน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์, Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนพัฒนาการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน (ชุมชนตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร)

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสนธยา ผาลลาพัง, Imgดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

Img

ที่มา:สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:ระบบช่วยลงจอดอัตโนมัติโดยใช้วิทัศน์คอมพิวเตอร์และเซนเซอร์ทิศทาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพตลาดขายส่งและขายปลีกสินค้าพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของมูลนิธิโครงการหลวง และความต้องการพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของผู้บริโภค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การแยกและศึกษาหน้าที่ของเลคตินในปลานิลที่พบหลังจากกระตุ้นด้วยแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์, Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาจัดทำแผนอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การผลิตพันธุ์อ้อยพลังงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การสำรวจผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ด้านการตลาด เศรษฐกิจ และสังคม (Impact Survey)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติยา เอกอัคร, รองศาสตราจารย์

12345678910...