Search Result of "องค์กรแห่งการเรียนรู้"

About 34 results
Img

งานวิจัย

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : พัฒนาการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมจิตร วัฒนคุลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิโรจ อิ่มพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางบริบูรณ์สุข บัญชรเทวกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางกรรณิการ์ ลิมพะสุต, อาจารย์, Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุมาลี กาญจนชาตรี, อาจารย์, Imgนางนลินี วิริยะวัฒนะ, อาจารย์, Imgนางสาวรัชนี ศรีเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปรียา บุญญสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgน.ส. ระวีวรรณ พ่วงวิจิตร, Imgนางจิตรา วนิชานันท์, Imgนางผลทาน ศรีณรงค์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : พัฒนาการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมทางหลวง

ผู้เขียน:Imgเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgยอดมนี เทพานนท์

กรรมการร่วม:Imgดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ภาครัฐ

ผู้เขียน:Imgวิสุทธิ์ สุขบำรุง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล*

Img

Researcher

นาง มยุรี เทศผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Thermodynamics, Energy Conservation, Quality Control

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนารู้ในองค์กรภาคร่ัฐด้านงานทาง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มาใช้ในประเทศไทย กรณีศึกษา : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgอรวรรณ มิคสิรกุล

ประธานกรรมการ:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

กรรมการวิชาเอก:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgรัตน์ทนา สังข์พงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในองค์กรภาครัฐด้านงานทาง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเขตการศึกษา 1

ผู้เขียน:Imgประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:ปัจจัยในการขับเคลื่อนองค์กรก่อสร้างไทยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

Img
12