Search Result of "องค์กร"

About 807 results
Img
Img

ที่มา:สถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.)

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยผู้นำแอโรบิคกระบอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายมนธีร์ จิตต์อนันต์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์กรเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:ยุทธศาสตร์การปรับภาพลักษณ์ของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:องค์กรเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:ยุทธศาสตร์การบริหารงานของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:องค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกแบบวงจรด้วยยางยืดที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นาทรพี ผลใหญ่, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5 Thematic Mapper ในการสำรวจทรัพยากรป่าไม้

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพทางราบของภาพถ่ายดาวเทียมโซตแบบออร์โทแบบอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์ ตรวจสอบลักษณะ และการศึกษาทางทฤษฎี ของท่อนาโนที่มีการปรับหมู่ฟังก์ชันโดยพอลีไอโซพรีนและเมทัลโลซีนเพื่อเป็นสารขับเคลื่อนในดินปืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์กร Danced รัฐบาลเดนมาร์ก ผ่านโครงการ TUCED-SLUSE (โครงการหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการใช้ที่ดินและกา

หัวเรื่อง:โครงการรูปแบบการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตลุ่มน้ำลำพระเพลิง กรณีศึกษาการปลูกไม้กฤษณา โครงการย่อย : ศักยภาพเชิงนิเวศวิทยาในเขตลุ่มน้ำลำพระเพลิง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่าน แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (สอส.)

หัวเรื่อง:โครงการสร้างเสริมสุขภาพการศึกษาวิจัยสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก.ร่วมกับสถาบันอาหารฯ มก.รับทุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการการพัฒนาและตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง ภายใต้โครงการกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

Img

ที่มา:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน)สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สผผ.1)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgนายอนุชา ทะรา

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรด้านการพัฒนาระบบงบประมาณและการบริหารกลยุทธ์ อ.ส.ค. (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รมิดายุ อยู่สุข, อาจารย์

แหล่งทุน:องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

Img
12345678910...