Search Result of "องค์กร"

About 837 results
Img
Img

ที่มา:สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์ ตรวจสอบลักษณะ และการศึกษาทางทฤษฎี ของท่อนาโนที่มีการปรับหมู่ฟังก์ชันโดยพอลีไอโซพรีนและเมทัลโลซีนเพื่อเป็นสารขับเคลื่อนในดินปืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.)

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยผู้นำแอโรบิคกระบอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนธีร์ จิตต์อนันต์, อาจารย์

Img

ที่มา:องค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกแบบวงจรด้วยยางยืดที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นาทรพี ผลใหญ่, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5 Thematic Mapper ในการสำรวจทรัพยากรป่าไม้

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

Img

ที่มา:องค์กรเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:ยุทธศาสตร์การปรับภาพลักษณ์ของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:องค์กรเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:ยุทธศาสตร์การบริหารงานของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพทางราบของภาพถ่ายดาวเทียมโซตแบบออร์โทแบบอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก.ร่วมกับสถาบันอาหารฯ มก.รับทุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการการพัฒนาและตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง ภายใต้โครงการกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

Img

ที่มา:องค์กร Danced รัฐบาลเดนมาร์ก ผ่านโครงการ TUCED-SLUSE (โครงการหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการใช้ที่ดินและกา

หัวเรื่อง:โครงการรูปแบบการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตลุ่มน้ำลำพระเพลิง กรณีศึกษาการปลูกไม้กฤษณา โครงการย่อย : ศักยภาพเชิงนิเวศวิทยาในเขตลุ่มน้ำลำพระเพลิง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน)สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สผผ.1)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgนายอนุชา ทะรา

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : พัฒนาการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมจิตร วัฒนคุลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส. ระวีวรรณ พ่วงวิจิตร, Imgนางจิตรา วนิชานันท์, Imgนางผลทาน ศรีณรงค์, Imgนายวิโรจ อิ่มพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางบริบูรณ์สุข บัญชรเทวกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางกรรณิการ์ ลิมพะสุต, อาจารย์, Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุมาลี กาญจนชาตรี, อาจารย์, Imgนางนลินี วิริยะวัฒนะ, อาจารย์, Imgนางสาวรัชนี ศรีเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปรียา บุญญสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
12345678910...