Search Result of "อกไก่"

About 28 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนา Flavored-Umami Peptides จากเศษเนื้ออกไก่ลอกหนัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการทำขนมอบกรอบโปรตีนสูงจากเนื้ออกไก่ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:นเรศวรวิจัย ครั้งที่7

หัวเรื่อง:ผลของชนิดและความเข้มข้นของเอนไซม์โปรตีเอส และความดันในการให้ความร้อนต่อคุณสมบัติของเนื้ออกไก่นุ่มกึ่งปรุงสุก

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกินเล่นสำหรับสุนัขชนิดแท่งกึ่งเปียกจากเนื้ออกไก่ผสมเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่องเสริมสารเพิ่มความน่ากินสำหรับสุนัข

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การต้านแองจิโอเทนซิน I คอนเวิร์ทติ้งเอนไซม์ของโปรตีนไฮโดรไลเซตชนิดผงแห้ง ที่ผลิตจากเนื้ออกไก่ด้วยปฏิกิริยาย่อยสลายพันธะด้วยเอนไซม์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกินเล่นสำหรับสุนัขชนิดแท่งกึ่งเปียกจากเนื้ออกไก่ผสมเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง และสารเพิ่มความถูกปาก

ผู้เขียน:Imgชนนิกานต์ พัฒนพันธุ์พงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่5

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของเนื้ออกไก่จากโรงฆ่าไก่ขนาดเล็ก

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประกันคุณภาพเน้อไก่จากการแปรสภาพในโรงงานขนาดเล็กสู่ตลาดจนถึงผู้บริโภค (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12