Search Result of "ห้าทศวรรษ"

About 9 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอัจฉรา ปทุมนากุล, อาจารย์, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทสไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอัจฉรา ปทุมนากุล, อาจารย์, Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นาง อัจฉรา ปทุมนากุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การเงิน , วิเคราะห์โครงการ , เศรษฐศาสร์ระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิต, การตลาด, Economics , Quantitative , การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ, การตลาดสินค้าเกษตร, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

Resume

Img

Researcher

ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร, การผลิต แรงงาน - ประชากร, แรงงานต่างด้าว, สิ่งแวดล้อม & ทรัพยากร

Resume

Img

Researcher

ดร. เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาชุมชน, ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume