Search Result of "ห้องเรียนออนไลน์"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เคลื่อนที่ด้วยโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนันและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

Img

Researcher

ดร. สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, นวัตกรรมทางการศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Resume