Search Result of "ห้องสมุดดิจิทัล"

About 9 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสารสนเทศศาสตร์

หัวเรื่อง:ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ห้องสมุดดิจิทัลกับอีเลิร์นนิงสำหรับเด็ก (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suparp Kanyacome, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Technology Management, Innovation & Knowledge Management

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Information Technology, ICT for Education and Learning, Information Management and Systems

Resume