Search Result of "ห่วงโซ๋อุปทานชีวมวล"

About 2 results
Img

งานวิจัย

กรอบโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานชีวมวลเพื่อการตัดสินใจกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume