Search Result of "ห่วงโซ่อุปทาน"

About 187 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารอาเซียน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานกับการพัฒนาการค้าอุตสาหกรรมอาหารอาเซียน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองในห่วงโซ่อุปทาน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทานไหมไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:สมหญิง ชูประยูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสมหญิง ชูประยูร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษารูปแบบเทคโนโลยีการลดความร้อนหลังการเก็บเกี่ยวพริกเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานในระบบเกษตรแปลงใหญ่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินและการออกแบบห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรเพื่อลดการเกิดหมอกควัน (2016)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

12345678910