Search Result of "ห่วงโซ่อาหาร"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาศักยภาพการผลิตผักปลอดภัยในห่วงโซ่อาหารด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การจัดการตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการกระจายอาหารพร้อมรับประทานเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยนำร่อง: นวัตกรรมแก้ปัญหาโรคเอ๋อและภาวะการขาดสารไอโอดีนในพื้นที่อย่างยั่งยืน A PILOT STUDY OF A SUSTAINABLE INNOVATION PROGRAMME FOR SOLVING IODINE DEFICIENCY DISORDERS IN IODINE DEFICIENCY

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวคิดของนักเรียน และการสอนของครู เรื่องห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: กรณีศึกษา

ผู้เขียน:ImgParinda SATTARATTANAKAJOHN

ประธานกรรมการ:Imgนางบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:Pioneer Hi-Bred International, Inc.DuPont Agricultural Biotechnology2450 SE Oak Tree CourtAnkeny, Iowa 50021

หัวเรื่อง:การทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม 30B80 กรณีเฉพาะ DAS-?15?7-1 และ 30B80 กรณีเฉพาะDAS-?15?7-1 x MON-??6?3-6 ในโรงเรือนชีวนิรภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ

หัวเรื่อง:โครงการวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยงในห่วงโซ่อาหารที่มีต่อผู้บริโภค กลุ่มพืช (ธัญชาติ ถั่ว เมล็ดพืช และผลตภัณฑ์)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่น “การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentation” กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 (2016)

ผลงาน:การประเมินศักย์การผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในระบบห่วงโซ่อาหารชายฝั่งของพื้นที่ปากแม่น้ำหลังสวนและเขตทะเลใกล้เคียงในจังหวัดชุมพร

นักวิจัย: Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์ Imgอ.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ Imgดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ Imgดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ Imgรศ.จิราภัษ อัจจิมางกูร Imgรศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ Imgนางสาวขนิษฐา บัวแก้ว

Doner:การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5

Img

Researcher

ดร. วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Heavy metal, Acid mine drainage

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้, การดูดซับ, ไมโครพลาสติก, ขยะพลาสติก, LCA

Resume

Img

งานวิจัย

เสริมสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมโภชน์ นิ้มสันติเจริญ, Imgนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว, Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง, Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, Imgนายปิยะวัฒน์ พรหมรักษา, Imgดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgกิตติธร สรรพานิช, Imgสุเมตต์ ปุจฉาการ, Imgอัญชลี จันทร์คง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

Researcher

ดร. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, การประเมินสถานภาพยูโทรฟิเคชันและกำลังผลิตของแหล่งน้ำ, การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมระบบขนส่ง, โลจิสติกด้านการขนส่ง

Resume

Img

Researcher

ดร. พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil Survey, Remote Sensing and Resources Management, Sustainable land use and Natural Resource Management

Resume

12