Search Result of "หุ่นยนต์เตะฟุตบอล"

About 3 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (2020)

นักวิจัย:ImgDr.KANJANAPAN SUKVICHAI, Assistant Professor,

ประเภท:

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนา ระบบหุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็ก เพื่อการศึกษา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Robotic, Control, AI, Computer System, Embedded System

Resume