Search Result of "หุ่นยนต์สการา"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:การวางแผนเส้นทางเดินด้วยเวลาน้อยที่สุดสำหรับหุ่นยนต์สการาโดยใช้วิธีเกาส์ซูโดสเปคตรัล

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การควบคุมฟังก์ชันนัลเชิงทำนายของหุ่นยนต์สการาแบบสองแกน

ผู้เขียน:Imgศักดา สุขแสวง

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบควบคุมแบบคงทนสำหรับหุ่นยนต์สการา โดยใช้ทฤษฎีป้อนกลับเชิงปริมาณ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวางแผนเส้นทางเดินด้วยเวลาน้อยที่สุดสำหรับหุ่นยนต์สการาโดยใช้วิธีเกาส์ซูโดสเปคตรัลภายใต้เงื่อนไขบังคับของสัญญาณควบคุมและอัตราการเปลี่ยนแปลงสัญญาณควบคุม

Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume