Search Result of "หิ่งห้อย"

About 73 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการอบรมให้ความรู้หิ่งห้อยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร คณะเกษตรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2552

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

เพาะเลี้ยงหิ่งห้อยเพื่อเตรียมจัดนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพและติดตามผลโครงการหิ่งห้อย อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234