Search Result of "หินฟอสเฟต"

About 19 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการเจริญเติบโตของสบู่ดำพันธุ์อินเดียด้วยเชื้อรา Glomus aggregatum ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และหินฟอสเฟตอัตราต่างกันในชุดดินกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgสุกานดา ศิลปชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของหญ้าและถั่วร่วมกับการใช้หินฟอสเฟตต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของชุดดินท่ายาง

ผู้เขียน:Imgโสฬส แซ่ลิ้ม

ประธานกรรมการ:Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:แก่นเกษตร

หัวเรื่อง:การใช้ลักษณะการดูดซับฟอสฟอรัสเพื่อประเมินอัตราและชนิดของปุ๋ยฟอสฟอรัสสำหรับข้าวที่ปลูกในดินองครักษ์ที่มีปูนตกค้าง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการตรึงสารตะกั่วในดินโดยใช้หินฟอสเฟต

ผู้เขียน:Imgชาลี พึ่งพาณิชย์กุล

ประธานกรรมการ:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของโอโซนที่เพิ่มขึ้นต่อการตอบสนองของใบ ผลผลิต เมล็ดและปริมาณโปรตีนของถั่วเหลือง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การละลายและความเป็นประโยชน์ของหินฟอสเฟตต่อผลผลิตข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ในดินเปรี้ยวจัดชุดดินรังสิต

ผู้เขียน:Imgเสกสรร เอกจิตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของ 232Th, 238U และ 40K ในตัวอย่างหินฟอสเฟต, ปุ๋ยฟอสเฟต และฟอสฟอยิปซัม ด้วยตัวตรวจหารังสีแกมมาชนิดเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์สูง

ผู้เขียน:Imgสิทธิพงษ์ พลธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgอุดร ยังช่วย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของปุ๋ยหินฟอสเฟตและปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตที่มีต่อระบบการปลูกข้าว-ถั่วเขียวในชุดดินรังสิตประเภทที่เป็นกรมจัด

ผู้เขียน:Imgรสมาลิน ณ ระนอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย รฐนนท์ เจริญชาศรี

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีดิน

Resume

Img

Researcher

นางสาว อัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:แร่ในดิน Soil Mineralogy , เคมีของดิน, การกำเนิดดิน, Soil Genesis and Classification

Resume

Img

Researcher

นาย เอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การอนุรักษ์และการจัดการดิน, การใช้ที่ดิน, แร่วิทยาของดิน, การสำรวจจำแนกดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume