Search Result of "หัวเชื้อ"

About 99 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทสำหรับควบคุมทางชีวภาพโรคของกล้วยไม้ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาวสาว สุพัตรา แผ่นเงิน

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Img
Img

งานวิจัย

การใช้รังสีปรับปรุงหัวเชื้อหญ้าหมัก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

Img

งานวิจัย

การผลิตหัวเชื้อสเตรพโตมัยสีทเพื่อยับยั้งราก่อโรคข้าว (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพิรัฐธิชา ม่วงศิริ

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราเพื่อการกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวดวงทิพย์ กันฐา, Imgจีรภา ปัญญาศิริ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาชนิดของน้ำที่ใช้แช่ถั่วเหลืองและปริมาณหัวเชื้อต่อคุณภาพเทมเป้ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี, Imgนางสาวณุวรา จำนงกิจ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนโครงงานจุลซีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์และของภาควิชาจุลชีววิทยา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของระบบลมต่อการผลิตหัวเชื้อคีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) ในเชิงธุรกิจ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวิสุทธิ์ พรมเอี่ยม

แหล่งทุน:คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตหัวเชื้อเทมเป้ในห้องปฏิบัติการและอายุการเก็บรักษา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี, Imgนางสาวปวันรัตน์ ประโยชน์อมรกุล

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนโครงงานจุลชีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์และของภาควิชาจุลชีววิทยา

12345