Search Result of "หอยเชลล์"

About 35 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสังกะสี ในน้ำเสียด้วยเปลือกหอยเชลล์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดทองแดงในน้ำเสียด้วยเปลือกหอยเชลล์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:61 8 สินทรัพย์งานวิจัย หอยเชลล์

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 61 8 สินทรัพย์งานวิจัย หอยเชลล์
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: Fq8NnCyT1Pw
Updated: 2012-11-22T20:48:44.000Z
Duration: 558 seconds


Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาตัวติดตามคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรีด้วยเปลือกหอยเชลล์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560 (2018)

ผลงาน:ปรสิตในหอยเชลล์ (Mimachlamys nobilis) บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

นักวิจัย: Imgวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายสาโรจน์ เริ่มดำริห์ Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

Doner:กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ผลของการลดความเค็มต่อการอนุบาลหอยเชลล์ (Mimachlamys senatoria) ระยะวัยอ่อน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการลดความเค็มต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยเชลล์ (Mimachlamys senatoria) จากระยะวัยอ่อนถึงระยะวัยรุ่น

ผู้เขียน:Imgนายสาโรจน์ เริ่มดำริห์

ประธานกรรมการ:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

กรรมการร่วม:Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงหอยเชลล์เป็นการค้า

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยเชลล์ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงเชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำตามฤดูกาลอ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดและความหนาแน่นเซลล์ของแพลงก์ตอนพืชสำหรับอนุบาลลูกหอยเชลล์ (Mimachlamys senatoria) ระยะวัยเกล็ด

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสังกะสี ในน้ำเสียด้วยเปลือกหอยเชลล์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาตัวติดตามคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรีด้วยเปลือกหอยเชลล์

12