Search Result of "หอยสองฝา"

About 33 results
Img
Img

งานวิจัย

การใช้หอยสองฝาในการบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุบรรณ เสถียรจิตร, Imgนายอลงกต อินทรชาติ, Imgชนินทร แสงรุ่งเรือง, Imgรศ.วรรณา มุสิก

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้หอยสองฝาในการบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุบรรณ เสถียรจิตร, Imgนายอลงกต อินทรชาติ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วฃ.ผลักดันงานวิจัยด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อชีวิตที่เป็นสุขและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:การใช้หอยสองฝาในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำ

Img

Researcher

ดร. ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:คุณภาพน้ำ , การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทำความสะอาดหอยสองฝาที่สำคัญทาง เศรษฐกิจของไทย

ผู้เขียน:Imgชมพูนุช เงารัตนพันธิกุล

ประธานกรรมการ:Imgนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความหลากหลายและการแพร่กระจายของมอลลัสก์ในเกาะจำจังหวัดกระบี่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Lakeside Scholar,California Academy of SCience, Sanfancisco, USA

หัวเรื่อง:การศึกษาสัณฐานทางเรขาคณิตของหอยสองฝาวงศ์ Pinnidae ของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สุบรรณ เสถียรจิตร

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด/การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Resume

Img

Researcher

ดร. ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Paleontology, Paleoecology, Tectonics

Resume

Img
Img
Img
12