Search Result of "หอมแบ่ง"

About 4 results
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและคงคุณภาพหัวทำพันธุ์หอมแบ่ง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เพอร์ไลต์เพื่อปรับปรุงสมบัติทางฟิสิกส์บางประการของดินและการดูดใช้ธาตุอาหารของหอมแบ่ง

ผู้เขียน:Imgกิตติภพ พรหมดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

Resume