Search Result of "หอพัก"

About 38 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการอพยพหนีไฟในอาคารหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

คุณภาพชีวิตของนิสิตที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัชราภรณ์ ลันศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอภิศักดิ์ อุ่มจันสา

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจดทะเบียนกับการไม่จดทะเบียนหอพักตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ของหอพักเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจดทะเบียนกับการไม่จดทะเบียนหอพักตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ของหอพักเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการอพยพหนีไฟในอาคารหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

ผู้เขียน:Imgธีรนนท์ แซ่เล่า

ประธานกรรมการ:Imgสุภัทรชัย ชมพันธุ์

กรรมการร่วม:Imgสุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง และความต้องการการให้บริการการใช้เวลาว่างของนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgมณฑิรา ชุนลิ้ม

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิสูตร กองจินดา, Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย อภิศักดิ์ อุ่มจันสา

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดของหัวหน้าหอพักหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผู้เขียน:ImgTreeyakarn PROMKAM

ประธานกรรมการ:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดของหัวหน้าหอพักหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

12