Search Result of "หลังอาณานิคม"

About 18 results
Img

งานวิจัย

นิราศลอนดอนการศึกษาบรูพานิยมผ่านมุมมองหลังอาณานิคม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง

หัวเรื่อง:วรรณคดีมรดกของไทย: การอ่านใหม่ด้วยแนวคิดหลังอาณานิคม

Img

Researcher

ดร. ธงรบ รื่นบรรเทิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีวิจารณ์, วรรณคดีอังกฤษ, วรรณคดีอเมริกัน, วิลเลียม เชกสเปียร์

Resume

Img

Researcher

ดร. นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมไทย: เน้นวรรณกรรมวิจารณ์ วรรณกรรมประชานิยม (popular literature), การศึกษาวรรณกรรมโดยประเภท: เน้นโรมานซ์ (romance) ยาโออิ (yaoi) หรือ Boys' Love (BL), ภาพยนตร์ศึกษา (film studies), การดัดแปลงศึกษา (adaptation studies), ความทรงจำศึกษา (memory studies), วัฒนธรรมศึกษา (cultural studies): เน้นประเด็นเควียร์ (queer)

Resume

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวเรื่อง:"ที่นี่-ที่โน่น": จิตใจที่ไร้บ้านของคนไทยพลัดถิ่นในเรื่องสั้นของ 'อัญชัน'

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติอุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การเดินทาง การสำรวจ และตัณหาอาณานิคมในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ทวิภพ: การศึกษาในฐานะภาพยนตร์ไทยแนวโต้กลับอาณานิคม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:The Thai Veterinary Medical Association under the Royal Patronage

หัวเรื่อง:การโคลนระดับโมเลกุลและลักษณะของ SLC11A1 cDNA ของกระบือปลัก (Bubalus arnee carabanesis)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ภาพแทนประเทศไทยในวรรณกรรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ: การศึกษาวัจนลีลาและวาทกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:"ตะวันออก" ในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

ภูมิทัศน์ทางปัญญาแห่งประชาคมอาเซียน: เรียนรู้เพื่อร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน (2013)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางลลิตา หาญวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)