Search Result of "หลังการเก็บเกี่ยว"

About 1311 results
Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การใช้ยีสต์ควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ปริมาณไฟโตสเตอรอลในผักและธัญชาติพื้นบ้านไทย 7 ชนิด

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การใช้สารสกัดหยาบจากแบคทีเรียกรดแลคติกลดปริมาณ Salmonella Typhimurium ในผักพร้อมบริโภค

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับสับปะรดพันธุ์ควีน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์บริเวณการหลุดร่วงของผลลองกอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การจำแนก การเข้าทำลายของเชื้อรา Phomopsis sp. และการลดการเข้าทำลายผลทุเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:ผลกระทบของปัจจัยในรทดสอบที่มีต่อการทดสอบความดันเพื่อการรมยา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การศึกษาอัตราการรั่วไหลของก๊าซฟอสฟีนจากโครงสร้างผ้าคลุมรมยา polyvinyl chloride (PVC) ที่มีความหนาต่างกัน

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การลดการใช้สาร SMS ในมะพร้าวน้ำหอม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ไคโตซานต่อคุณภาพและการควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวของพริก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมนึก ทองบ่อ

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:บทบาทของสารยับยั้งการทำงานของเอทิลีนต่อการเสื่อมสภาพของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หัวเรื่อง:การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของความบริบูรณ์และระดับการสุกของทุเรียนพันธุ์หมอนทองกับความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ปริมาณกรดอะมิโนอิสระที่มีผลต่อรสชาติในเห็ดหอมสดที่ผลิตจากภาคเหนือของประเทศไทย

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของเอทิลีนต่ออาการสะท้านหนาวในกล้วยกอมทองและกล้วยน้ำว้าระหว่างและหลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:คุณภาพสับปะรดพันธ์ภูแลหลังการฉายรังสี

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของน้ำตาลต่ออายุการปักแจกันของดอกบัวหลวงพันธ์สัตตบุษย์

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การใช้สารดูดซับความชื้นร่วมกับการบรรจุเห็ดฟางในสภาพดัดแปลงบรรยากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพและการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระ

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ salicylic acid ต่อการเสื่อมสภาพ และการเกิดอาการสะท้านหนาวในดอกหน้าวัว

12345678910...