Search Result of "หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์"

About 3 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

Researcher

ดร. ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่, ความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่

Resume