Search Result of "หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต"

About 55 results
Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ภาคพิเศษ)

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคสะท้อนความคิดและผังมโนภาพเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมในการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนิสิตในรายวิชาธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์พันธ์ ศรีเมือง, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:องค์ประกอบแห่งความยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรีและราชบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์พันธ์ ศรีเมือง, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:การใช้แบบฝึกหัดร่วมกับเทคนิคการสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาสำหรับนิสิตที่เรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค I

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระชายในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการผ่านรายการค้าไปยังบัญชีแยกประเภทโดชใช้เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือรายบุคคล สำหรับนิสิตที่เรียนรายวิชาการบัญชีการเงิน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมนึก จงไพบูลย์กิจ, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:ทัศนคติของประชาชนต่อการใช้ก๊าซ NGV ในรถยนต์ส่วนบุคคล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมนึก จงไพบูลย์กิจ, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:อุปสงค์การบริโภคอาหารมังสวิรัติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคกรณีตัวอย่าง เพื่อสร้างความเข้าใจในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินสำหรับนิสิตที่เรียนในรายวิชาการเงินธุรกิจ

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:ศึกษาผลกระทบอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการเริ่มใช้มาตราฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์ของพนักงานในปี 2554 เป็นครั้งแรก

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสต์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน (โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ))

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการสรุปความเข้าใจจากนื้อหาด้วยเทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับ JIGSAW ของนิสิตที่รียนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน (โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาววิชาการจัดการ) (ภาคพิเศษ)

หัวเรื่อง:การสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้การจัดกิจกรรมในรายวิชาสัมมนา สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรุ่งทิพย์ ไทยสม, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

123