Search Result of "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

About 31 results
Img

งานวิจัย

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, Imgนางกณิษฐา สังคะหะ, Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสมนึก พรมแดง, Imgนางเฟื่องฟ้า จันทนิยม, Imgนายนพพล เกตุประสาท, Imgนายรัตนะ สุวรรณเลิศ, Imgนายไพร มัทธวรัตน์, Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, Imgดร.อตินุช แซ่จิว, Imgน.ส.จิราพร จาตุรัตน์, Imgน.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ, Imgน.ส.อุษา เทียนทอง, Imgนายชลอ คุ้มล้วนล้อม, Imgนายเทพราช รังสิต, Imgนายประเทือง เพิ่มวัฒนา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

รูปแบบการบูรณาการระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, Imgดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์, Imgนางสาวรุ่งทิพย์ ไทยสม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgภัณฑิรา โพธิพันธุ์

ประธานกรรมการ:ImgPramote Booyasiri

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, Imgดร.อตินุช แซ่จิว, Imgนางกณิษฐา สังคะหะ, Imgนางสาวสมนึก พรมแดง, Imgนายรัตนะ สุวรรณเลิศ, Imgนายไพร มัทธวรัตน์, Imgนายนพพล เกตุประสาท, Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษากรณีชุมชนต้นแบบบ้านโรงสี ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgวิไลวัลย์ เจริญทรัพย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนังงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง กณิษฐา สังคะหะ

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวินิจฉัยโรคพืช , การควบคุมโดยชีววิธี

Resume

Img

Researcher

นาย ไพร มัทธวรัตน์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานพืช

Resume

Img

Researcher

นาง เฟื่องฟ้า จันทนิยม

ที่ทำงาน:ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก) สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน (ยกเลิก)

สาขาที่สนใจ:การเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. อตินุช แซ่จิว

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปฐพีวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร , เกษตรแม่นยำ, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, การจัดการเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับพืชพลังงาน

Resume

Img

Researcher

นางสาว รุ่งทิพย์ ไทยสม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการการตลาด

Resume

Img

Researcher

นาย รัตนะ สุวรรณเลิศ

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาย นพพล เกตุประสาท

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การดูแลรักษาพืชพรรณ, การจำแนกและรวบรวมพันธุ์กรรมไม้หอม, การขยายพันธุ์ไม้หอม, การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับไม้หอมในรูปแบบต่างๆ

Resume

Img

Researcher

นาย อุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว, โรคของเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

Researcher

ดร. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:องค์กรแห่งการเรียนรู้, การจัดการความรู้, การเรียนรู้, ระบบบริหาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Resume

Img

Researcher

นาย บุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาที่ดินแบบครบวงจร

Resume

Img

Researcher

ดร. ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาผลิตพืช, การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรการเรียนการสอน

Resume

Img

Researcher

นางสาว สมนึก พรมแดง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีและชีวเคมีประยุกต์

Resume

12