Search Result of "หลวงวิจิตรวาทการ"

About 13 results
Img

งานวิจัย

“ตะวันออก” ในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี (2012)

ผลงาน:การเขียน "ความเป็นอื่น" ในนวนิยายเรื่อง ฟากฟ้าสาละวิน ของหลวงวิจิตรวาทการ

นักวิจัย: Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเขียน "ความเป็นอื่น" ในนวนิยายเรื่อง ฟากฟ้าสาละวิน ของหลวงวิจิตรวาทการ

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:"ตะวันออก" ในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติอุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การเดินทาง การสำรวจ และตัณหาอาณานิคมในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเขียน "ความเป็นอื่น" ในนวนิยายเรื่อง ฟากฟ้าสาละวิน ของหลวงวิจิตรวาทการ

Img

ที่มา:การเสนอผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:ทวิลักษณ์ของความเป็นลาวในนวนิยายเรื่อง ดอกฟ้าจำปาศักดิ์ ของหลวงวิจิตรวาทการ

Img

ที่มา:พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล

หัวเรื่อง:เพศวิถีกับการเมืองเรื่องความเป็นไทยในนวนิยายโรมานซ์แนวจักรวรรดินิยมของหลวงวิจิตรวาทการ

Img

Researcher

ดร. นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมไทย: เน้นวรรณกรรมวิจารณ์ วรรณกรรมประชานิยม (popular literature), การศึกษาวรรณกรรมโดยประเภท: เน้นโรมานซ์ (romance) ยาโออิ (yaoi) หรือ Boys' Love (BL), ภาพยนตร์ศึกษา (film studies), การดัดแปลงศึกษา (adaptation studies), ความทรงจำศึกษา (memory studies), วัฒนธรรมศึกษา (cultural studies): เน้นประเด็นเควียร์ (queer)

Resume