Search Result of "หม้อแปลงไฟฟ้า"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากความขรุขระของผิวท่อต่อประสิทธิภาพในการควบคุมอัคคีภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า

ผู้เขียน:Imgอัญรัตน์ ตอพล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยวิธีการให้คะแนนตามน้ำหนัก

ผู้เขียน:Imgกิตติ์ธนัตถ์ แตงก่อ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองสภาวะปรับตัวชั่วครู่ของการลัดวงจรโดยใช้โปรแกรม EMTP/ATP เพื่อทดสอบสมรรถนะการทำงานของรีเลย์ผลต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

ผู้เขียน:Imgโสฬส อวยพร

ประธานกรรมการ:Imgนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:ศึกษาผลกระทบของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสามขดลวดต่อระบบป้องกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากความขรุขระของผิวท่อต่อประสิทธิภาพในการควบคุมอัคคีภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมบัติเชิงไฟฟ้ากระแสสลับของตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ หม้อแปลงไฟฟ้า และไดโอด

ผู้เขียน:Imgพงศกร จันทร์รัตน์

ประธานกรรมการ:Imgนายบัญชา พนเจริญสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายรันบีร์ ซิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุทธีรา วสุวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ศึกษาผลกระทบของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสามขดลวดต่อระบบป้องกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

ผู้เขียน:Imgอิสรา ศิริตันหยง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาผลกระทบของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสามขดลวดต่อระบบป้องกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน:Imgวีรภัทร เสนวิรัช

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12