Search Result of "หมูยอ"

About 13 results
Img

งานวิจัย

ก๋วยจั๊บญวนหมูยอสูตรอุบลฯกึ่งสำเร็จรูป ในถ้วยคัพปิดสนิท (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgจิรัชยา ปรีชา

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณพรรณพนัช กองกิริต บ้านเลขที่ 110 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การใช้เจลเบต้ากลูแคนทดแทนมันหมูแข็งในหมูยอ (2017)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suphatta Phothiset, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:หมูยอ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: หมูยอ
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: vRt8t7TCWoY
Updated: 2012-12-14T19:16:35.000Z
Duration: 445 seconds


Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การทำนายปริมาณความชื้น โปรตีน และไขมันในหมูยอโดยใช้สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดช่วงความยาวคลื่นสั้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว เสาวคนธ์ ต่วนเทศ

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาอาหาร, ความปลอดภัยของอาหาร, Food Microbiology, Food Safety

Resume

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การตรวจสอบปริมาณ Salmonella sp. ของเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง จินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาอาหาร, เทคโนโลยีการหมัก

Resume

Img

Researcher

นาย ญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เคมีอาหาร, เคมีวิเคราะห์, เคมีเชิงฟิสิกต์, กระบวนการแช่เยือกแข็งผักและผลไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาอาหาร, การสุขาภิบาลอาหาร, ความปลอดภัยด้านอาหาร

Resume