Search Result of "หมึกกล้วย"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิชาการม.อบ.

หัวเรื่อง:การดูดซับน้ำมันในน้ำทิ้งโรงอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้วยไคตินและไคโตซานจากแกนหมึกกล้วย

Img

ที่มา:มอบ.วิจัย ครั้งที่5

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการกำจัดแทนนินในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยไคโตซานจากแกนหมึกกล้วยและไคโตซานเชิงพาณิชย์

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยที่แปรรูปโดยผ่านกระบวนการหมักและการเก็บรักษา

ผู้เขียน:Imgสิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของระยะเวลาการแช่แข็งต่อคุณภาพของปลาหมึกกล้วยอบแห้งโดยใช้เครื่องไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจับระหว่างลอบปลาพับได้โครงพลาสติกและลอบปลาโครงเหล็ก

Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:การกำจัดตะกั่ว และทองแดงจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมเครื่องเงินโดยใช้ไคโตซานจากแกนหมึกกล้วยดูดซับ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

12