Search Result of "หมาก"

About 120 results
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องกระเทาะผลหมาก (2006)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องกะเทาะผลหมากแห้งเชิงการค้า (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องกะเทาะผลหมากแห้งเชิงการค้า (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มจากน้ำหมากเม่า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:หจก.บัวคำ สกลนครก่อสร้าง (นายพรชัย บุญศิริชัย)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหมาก (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วิธีการฝูงผึ้งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาทางเดินม้าหมากรุก (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ บรรหารสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงศ์หมาก (Arecaceae) ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวมัญชุลิกา เลียบทวี, Imgนายสุชัย หรดี

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
123456