Search Result of "หมอน"

About 457 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หม่อน จากพืชอาหารหนอนไหมสู่อาหารคน และสัตว์ (2014)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Uraiwan Ninpet, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์หม่อน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุธิชา พืชสิงห์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หม่อนไหมครบวงจร (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางใจสคราญ หิรัญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมลูกหม่อน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี ศรีวิไล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกหม่อน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลูกหม่อน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกหม่อนอบแห้ง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกหม่อนแช่อิ่ม (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการหม่อนไหม

หัวเรื่อง:นวัตกรรมตัวแบบการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และ Logistics ในอุตสาหกรรมไหมไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:Mineral contents in mulberry leaves harvested in Thailand

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:ปริมาณไซยาไนด์ตกค้างในไหมอีรี่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและอิมัลซิไฟเออร์ของเลซิตินจากไหมอีรี่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:Using information technology to develop Thai silk known in wordwide

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:ผลของการฟอกขาวและการย้อมสีต่อสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายปั่นผสมไหมอีรี่และฝ้าย

Img

ที่มา:กรมหม่อนไหม

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

Img

ที่มา:กรมหม่อนไหม

หัวเรื่อง:การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการศึกษาอายุการเก็บรักษาของไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไฟโบรอินไฮโดรไลเสท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

12345678910...