Search Result of "หน่อไม้ฝรั่ง"

About 191 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบ WO และเถ้าที่มีการเจริญเติบโตของข้าวและหน่อไม้ฝรั่ง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง

แหล่งทุน:บริษัทไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาจัดทำคู่มือมาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งและการนำไปใช้ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกรุง สีตะธนี, Imgอรสา ดิสถาพร

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนภัค หรั่งลาย

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910