Search Result of "หน่อไผ่"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการป้องกันและจำกัดด้วงงวงเจาะหน่อไผ่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไผ่อายุ 1 ปี และการเจริญของหน่อไผ่ 6 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ใบ กาบใบหุ้ม ลำต้นและหน่อไผ่

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ใบ กาบ เปลือกหน่อไผ่ และกิ่งไผ่หวานอ่างข่าง

Img

งานวิจัย

ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img
Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 6 : การศึกษาวอธีการป้องกันและกำจัดด้วงงวงเจอะหน่อไผ่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 9 : การใช้ประโยชน์ใบ กาบใบหุ้ม ลำต้นและหน่อไผ่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:7. การใช้ประโยชน์ใบ กาบใบหุ้มลำต้นและหน่อไผ่

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ลักษณะการเจริญเติบโตของไผ่ 5 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไผ่อายุ 2 ปีของไผ่ 6 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:4. การศึกษาวิธีการป้องกันและกำจัดด้วงงวงเจาะหน่อไผ่

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย จรัล เห็นพิทักษ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สาขาไม้ผล, พืชหัว, การขยายพันธ์พืช

Resume

Img
12