Search Result of "หน่วยปฏิบัติการ"

About 305 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางจงกลณี แก้วศรีประกาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทิพย์มนต์ ภัทราคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นุจารี ประสิทธิ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสายใจ ชาญเศรษฐิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกิตติมา ฉัตรวงศ์วาน, อาจารย์, Imgนายพงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง, อาจารย์, Imgดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายเสกสรร สีหวงษ์, Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุทธิพร เนียมหอม, Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายโสฬส จิวานุวงศ์, อาจารย์, Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Catalytic and Bimolecular Design (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง, อาจารย์, Imgนางสาวพิมพา หอมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาว ชมพูนุช วรากุลวิทย์, Imgนางสาว สุภาวดี นาเมืองรักษ์, Imgนางสาวกรวิการ์ ตั้งปอง, Imgนางสาวจิตติมา มีประเสริฐ, Imgนางสาวจุฬารัตน์ วัฒนกิจ, Imgนางสาวณัชชา อินทร์จันทร์, Imgนางสาวนงค์นุช อาจฤทธิ์, Imgนางสาวบุญเรือน สรรเพชร, Imgนางสาวพรรณวิกา พรรณโณภาศ, Imgนางสาวมณีภรณ์ สายด้วง, Imgนางสาวยวิษฐา คุ้มทรัพย์, Imgนางสาวเสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ, Imgนางสาวอรณิช เผือกคง, Imgนาย การันต์ บ่อบัวทอง, Imgนาย พิพัฒน์ คงประชา, Imgนาย สมเกียรติ นกบิน, Imgนายชาติเฉลิม รักษากุล, Imgนายณรงค์ศักดิ์ อารยะเลิศ, Imgนายธนา ไม้หอม, Imgนายนรวิชญ์ ไกรนรา, Imgนายบวรพล จันทร์แสง, Imgนายบุญเดช เบิกฟ้า, Imgนายวิญญู แสงทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางจงกลณี แก้วศรีประกาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทิพย์มนต์ ภัทราคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นุจารี ประสิทธิ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสายใจ ชาญเศรษฐิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวกิตติมา ฉัตรวงศ์วาน, อาจารย์, Imgนายพงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง, อาจารย์, Imgดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (7)

Img
12345678910...