Search Result of "หนี้สิน"

About 56 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบัญชีหนี้สินหมุนเวียนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางณัฐินี ชุติมันตพงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 3 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:สาเหตุการเป็นหนี้สิน และแนวทางแก้ไข เพื่อการประกอบอาชีพของนิสิตบัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตร

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชากรวัยทำงานในองค์กรภาคเอกชนของประเทศไทย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมบัติ เกษมล้นนภา, อาจารย์

123