Search Result of "หนังโค"

About 13 results
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาคุณภาพหนังโคแบบบูรณาการ (2009)

ผู้แต่ง:ImgMrs.pakapun Skunmun (Bunyavejchewin), ImgDr.Siriporn Vihokto,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโค สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าหนัง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริพร วิหคโต, Imgนายสุรชัย เปี่ยมคล้า

Img

Researcher

นาย สุรชัย เปี่ยมคล้า

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตสัตว์

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื้อโคพื้นเมืองไทยสู่ผู้บริโภค

Img

ที่มา:การประชุมวิขาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณภาพหนังโคแบบบูรณาการ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้โค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรชัย เปี่ยมคล้า, Imgนายวิรัตน์ สุมน

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพในสภาพการเลี้ยงแบบดั้งเดิม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริพร วิหคโต, Imgนายสุรชัย เปี่ยมคล้า

Img

Researcher

ดร. ศิริพร วิหคโต

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาง ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Integrated Farming Systems, ระบบการผลิตโคกระบือในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในชนบท, การใช้แรงงานกระบือในระบบการเกษตรในชนบท

Resume

Img

Researcher

นาง เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย วิรัตน์ สุมน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร, การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค และเนื้อปลา ฯลฯ, เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume