Search Result of "หนังสือประกอบการจัดกิจกรรม"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ปวีณา อ่อนใจเอื้อ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว กรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแนะแนวในโรงเรียน (Guidance System in School), การจัดการชั้นเรียน (Classroom Management), กระบวนการกลุ่ม •Group Process)

Resume